Aktivsyn AB
Copyright 2015
Polikosanol - vad är det ?
Polikosanol
Polikosanol innehåller en naturlig blandning av alifatiska alkoholer från sockerrör. Sockerrör är ett högt gräs med bambulikt strå. Märgen innehåller upp till 20% socker. Det är inte märgen utan vaxet från rörsocker, som används för isolering av alkoholerna i polikosanol.

Indikation
Polikosanol sänker totalcholesterol och LDL-cholesterol. Den huvudsakliga användningen är för typ II hypercholesterolemi, särskilt subtyp IIa (förhöjt totalt serum cholesterol och förhöjt LDL-cholesterol). Polikosanol kan också användas vid subtyp IIb (förhöjt serum-cholesterol, förhöjt LDL-chlesterol och för höga triglycerid värden).

Total-cholesterol bör ligga under 200 mg/dl = 5,2 mmol/l
LDL-choilesterol bör ligga under 100 - 130 mg/dl = 2,6-3,4 mmol/l

Dosering
Rekommenderad dos är 10 mg en gång per dag, företrädesvis på kvällen. Cholestrol syntesen är ökad nattetid. Om effekten är otillräcklig kan dosen ökas till det dubbla.

Farmakologi
Polikosanol ger en dos-beroende, signifikant sänkning av total-cholesterol och LDL-cholesterol. HDL-cholesterol ökar. Triglycerider i serum minskar.

Polikosanol minskar även cholesterol-innehållet i lever, hjärta och fettväv.

Polikosanol minskar trombocytaggregationen genom inverkan på prostaglandin-syntesen.

Polikosanol hämmar bildning av aterosklerotiska plaque och motverkar trombos.

Polikosanol motverkar intima-förtjockning i de små kärlen.

Polikosanol är en effektiv antioxidant.

Klinisk effekt
Klinisk effekt är visad i ett flertal studier. (Se tex. monografins referens 22 och 29).
Polikosanol har i kliniska studier omfattande nära 3000 patienter jämförts med statiner (Simvastatin, m.fl., 31,32,33,34,35), fibrater (Gemfibrozil och Lopid, 36-38), acipimox (39) och probucol (40). Resultaten har visat signifikant sänkning av total-cholesterol och LDL-cholesterol med en ökning av HDL-cholesterol. Effekten kommer efter 6 - 8 veckor. Med en daglig dos om 10 mg sjunker LDL-cholesterol med 20-25% under det första halvåret. HDL stiger samtidigt med 15-25%. Resultaten står sig väl i jämförelse med statiner.

Polikosanol har dessutom använts hos diabetiker, äldre patienter och patienter med nedsatt leverfunktion utan att biverkningar har registrerats.

Polikosanol motverkar trombocytaggregation, hindrar proliferation av glatt muskulatur i intima-lagret i tunna kärl och fungerar som en antioxidant. Detta senare motverkar att LDL-kolesterolet oxideras och härsknar.

Polikosanol och diabetes
Polikosanol sänker total- och LDL-cholesterol och höjer HDL-cholesterol utan att inverka på "glykemisk kontroll" (monografins referenser 41 och 42).

Polikosanol och hypertoni
Policosanol under 12 månader gav en signifikant blodtryckssänkning (monografins referens 43).

Polikosanol hos äldre
Poliksanol har hos patienter över 60 års ålder varit effektivt och säkert med samma verknings-profil som hos patienter under 60 års ålder (monografins referenser 44 och 45).

Polikosanol och trombocytaggregation
Polikosanol reducerar trombocytaggregation genom en inverkan på prostaglandin-syntesen, tromboxan A2 minskar medan prostacyklin ökar. Koagulationsfaktorerna påverkas ej. (Monografins referenser 9 - 11 och 48).

Biverkningar
Polikosanol har i kontrollerade studier inte visat några biverkningar, (referenser 50-60).

Interaktion
Polikosanol har visat synergism med antitrombocyt-påverkan av aspirin i experimentella djurförsöksstudier och i studier på friska försökspersoner (ref 48). Ingen interaktion med heparin eller warfarin har kunnat påvisas (61).

Sammanfattning
Polikosanol innehåller en blandning av "fatty alcohols" från sockerrörets vax. De aktiva substanserna sänker cholesterol genom flera olika mekanismer, hindrar cholesterol-syntes och inverkar på LDL-metabolismen. LDL binds starkare till receptorn och transporteras därigenom mer effektivt till levern, där det bryts ner. Dessutom har polikosanol effekten att öka HDL och att verka som en antioxidant. Ytterligare hämmas trombocyt-aggregationen. Samtliga dessa mekanismer samverkar när det gäller att motverka (och behandla) ateroskleros.
Innehåll Polikosanol
Polikosanol innehåller förutom 10 mg, av det aktiva ämnet, kiseldioxid, samt magnesiumsalt av fettsyror, oxiderad stärkelse, laktos, maltodextrin, samt metylcellulosa .
Producerad under samma krav som läkemedels standard i EU.
PS:
denna studie, är hämtad från WIKIPEDIA - dec. 2008. Så långt vi kunnat jämföra, så stämmer den till alla delar vid jämförelser.
1 förpackning = 120 tabletter.
Importeras o säljes av:
www.aktivsyn.se